POL-18 - Gosiewski foray

51 mounted figures, 9 foot.

15mm sized metal figures, supplied unpainted.

Gosiewski foray


Our Price: £55.00